Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Onze standaard randvoorwaarden

 1. Algemeen
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen elk van bovenstaande Tijhof-bedrijven die ieder zullen worden aangeduid als “Tijhof” en hun wederpartijen die telkens zullen worden aangeduid als “de klant”.
  1.2. Deze voorwaarden gaan altijd boven eventuele inkoopvoorwaarden van de klant.
 1. Totstandkoming van overeenkomsten
  2.1. Een door Tijhof aan de klant te zenden offerte is voor Tijhof altijd vrijblijvend, tenzij uit de offerte met zoveel woorden blijkt dat deze voor Tijhof niet vrijblijvend is.
  2.2. Een offerte is niet vrijblijvend indien de klant in de offerte wordt verzocht deze ten bewijze van zijn akkoord te ondertekenen en te retourneren. Tot dan kan Tijhof de offerte intrekken respectievelijk wijzigen.
  2.3. Door ondertekening en retournering van een niet ingetrokken en aan de klant ter tekening aangeboden offerte, komt de overeenkomst tot stand volgens de bepalingen van de offerte en met toepasselijkheid van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
  2.4. Een tot stand gekomen overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Tijhof en de klant dat schriftelijk overeenkomen.
  2.5. De overeenkomst met de inhoud van de door Tijhof aan de klant gezonden offerte is ook tot stand gekomen ingeval de klant de offerte niet voor akkoord getekend retourneert, maar in woord en/of daad er blijk van geeft in te stemmen met een overeenkomst overeenkomstig de offerte; bijvoorbeeld door aanlevering van goederen en materialen ter bewerking respectievelijk verwerking door Tijhof.
 1. Prijzen
  3.1. Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.
  3.2. Prijsverhogingen ten gevolge van meerwerk of wijziging van de overeenkomst komen voor rekening van de klant. Dat geldt ook voor een prijsverhoging die het gevolg is van het niet of niet geheel uitvoerbaar zijn van de overeenkomst vanwege door de klant verstrekte (niet geheel juiste) relevante informatie of vanwege een niet in de overeenkomst voorziene afwijkende staat van door Tijhof te bewerken objecten, goederen of materialen, hierna te noemen “het object”.
 1. Betaling
  4.1. De algehele betaling aan Tijhof dient uiterlijk op de dag van het gereedkomen van de overeengekomen werkzaamheden aan Tijhof te zijn betaald. Tijhof heeft het recht van de klant te verlangen dat deze vóór de dag van aflevering in door Tijhof te bepalen gedeelten betaalt naar rato van de stand van het werk; de klant is gehouden die betalingen tijdig te voldoen.
  4.2. De volledige contractsom is geheel en onmiddellijk opeisbaar indien de klant insolvent is of dreigt te worden, dan wel zijn bedrijf staakt of vervreemdt.
  4.3. Bij niet tijdige betaling uiterlijk op de vervaldatum is de klant een contractuele rente van 1% per maand, berekend over de hoofdsom, te vermeerderen met btw aan Tijhof verschuldigd.
  4.4. Indien de klant niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Tijhof en Tijhof genoodzaakt is buitengerechtelijke maatregelen te nemen, is de klant gehouden de kosten van buitengerechtelijke werkzaamheden op eerste afroep aan Tijhof te voldoen. Indien Tijhof de klant in rechte moet betrekken, is deze gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, ook voor zover deze kosten een proceskostenveroordeling volgens de daarbij gebruikelijke (geliquideerde) tarieven overtreffen, aan Tijhof te voldoen indien Tijhof geheel of in hoofdzaak in het gelijk wordt gesteld.
 1. Levertijden
  5.1. Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief en bevatten geen fatale termijn. De klant dient toe te staan dat ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst de levertijd wordt verlengd. Tijhof spant zich er voor in op overeengekomen levertijden te leveren.
 1. Gereed product
  6.1. Zodra het object gereed is, ontvangt de klant daarvan een schriftelijke kennisgeving en dient de klant het object te inspecteren, goed te keuren en binnen één week na de dag van verzending van de kennisgeving op te halen van de in de kennisgeving vermelde locatie.
  6.2. Alle bij de uitvoering van de werkzaamheden afkomende onderdelen vallen van rechtswege in eigendom toe aan Tijhof.
  6.3. Indien het object niet tijdig zal zijn opgehaald, zal het object voor rekening en risico van de klant worden gestald en is de klant gehouden de daaraan verbonden stallings- en opslagkosten aan Tijhof te voldoen met een minimum van € 15,00 per dag, te vermeerderen met btw.
 1. Garantie
  7.1. Tijhof garandeert dat de door haar uitgevoerde of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap zijn uitgevoerd. Deze garantie geldt gedurende één jaar na de dag van het schriftelijk gereed melden van het object. Over de periode gedurende welke de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Tijhof heeft voldaan, geldt geen enkele garantieverplichting.
  7.2. De garantie geldt niet met betrekking tot gebreken die:
  A. Bij de inspectie bij aflevering zijn of konden worden geconstateerd.
  B. Die niet het gevolg zijn van door Tijhof onzorgvuldig uitgevoerde behandeling of bewerking.
  C. Die het gevolg zijn van extreme weersomstandigheden.
  D. Die niet het gevolg zijn van door Tijhof gemaakte fouten.
  E. Die het gevolg zijn van onoordeelkundig, onzorgvuldig, dan wel foutief gebruikt door de klant.
  7.3. De garantie geldt evenmin indien de klant door hem geconstateerde gebreken niet uiterlijk binnen één maand na ontdekking schriftelijk meldt bij Tijhof.
  7.4. Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door Tijhof zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant van die zaken.
  7.5. Voor laswerkzaamheden aan bewerkte constructieve onderdelen is de garantie onbeperkt.
  7.6. De garantie omvat gedurende de garantietermijn uitsluitend de arbeidskosten benodigd voor herstel, vermeerderd met de eventuele fabrieksgarantie.
 1. Aansprakelijkheid
  8.1. Tijhof is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of enige andere vorm van het tenietgaan van door de klant aangeleverde objecten, goederen en materialen, behalve voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering die schade dekt.
 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
  9.1. Al hetgeen door of namens Tijhof in de uitvoering van de overeenkomst wordt aangebracht, c.q. toegevoegd aan objecten van de klant, blijven tot aan de dag van algehele betaling van hoofdsommen, ruimten en kosten, eigendom van Tijhof. Ingeval van niet betaling heeft Tijhof het recht al die zaken, al of niet na demontage, weer tot zich te nemen.
  9.2. Overigens geldt dat Tijhof een retentierecht heeft op al hetgeen haar ter bewerking is aangeboden, welk recht geldt tot aan de volledige betaling aan hoofdsommen, renten en kosten.
 1. Toepasselijk recht
  10.1. Op alle overeenkomsten tussen Tijhof en de klant is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing en de rechtbank in Almelo exclusief bevoegd.

Op al onze offertes/overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Tijhof Autotransportsystemen B.V. van toepassing.

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar shop