Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden - Tijhof Autotransportsystemen B.V.
Kom ook bij ons werken! Bekijk vacatures >

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten

Tijhof Autotransportsystemen B.V. te Almelo

Tijhof Automotive B.V. te Almelo

Tijhof Trucks B.V. te Almelo

Tijhof GmbH te Coesfeld (Duitsland)

1. Algemeen

1.1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, koop-  en  leveringsovereenkomsten voor alle voertuigcarrosserieën, aanhangwagens en overige leveranties, waarbij elk der bovenstaande Tijhof bedrijven zijn betrokken als leverancier. Deze bedrijven zullen worden aangeduid als  “Tijhof”  en hun wederpartijen, telkens als “de klant”.

1.2.        Deze voorwaarden gaan altijd boven eventuele inkoopvoorwaarden van de klant, tenzij partijen één en ander uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Voorwaarden van de klant zijn op overeenkomsten met Tijhof alleen van toepassing, indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

2.1.        Een door Tijhof aan de klant te zenden offerte is voor Tijhof altijd vrijblijvend.

Een offerte van Tijhof aan de klant heeft altijd te gelden als een uitnodiging van Tijhof aan de klant tot onderhandeling over het onderwerp van de offerte en tot het bereiken van overeenstemming.

2.2.        Een offerte zoals bedoeld in artikel 2.1. leidt tot de totstandkoming van een overeenkomst indien de offerte door middel van schriftelijke ondertekening voor akkoord, tijdig aan Tijhof zal zijn geretourneerd en vervolgens Tijhof een opdrachtbevestiging volgens de laatste door de klant geaccordeerde offerte, opmaakt en aan de klant doet toekomen. Met het uitbrengen van de opdrachtbevestiging door Tijhof komt de overeenkomst tot stand. Slechts de inhoud van die opdrachtbevestiging bepaalt de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst, ook wanneer die afwijkt van de laatste offerte. De opdracht wordt niet eerder in uitvoering genomen dan wanneer in ieder geval een kopie van de opdrachtbevestiging, bevoegd door de klant ondertekend, door Tijhof zal zijn ontvangen.

Mondelinge nevenafspraken c.q. wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen geldig wanneer die door Tijhof uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging zijn vermeld en aldus worden bevestigd aan de klant.

2.3.        De gegevens, van welke aard of soort dan ook, vermeld in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging, zijn slechts indicatief voor zover niet in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk als bindend aangegeven. Dat geldt, niet limitatief, voor onder meer tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, gewichten, afmetingen, specificaties, prijzen, levertijden, bijkomende kosten en dergelijke.

2.4.        Een tot stand gekomen overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien Tijhof en de klant dat als aanvulling op de opdrachtbevestiging schriftelijk overeenkomen, hetgeen onverlet laat de rechten van Tijhof tot wijziging, zoals voortvloeiende uit de opdrachtbevestiging of de onderhavige Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, voor zover niet (niet limitatief)  deze Algemene Voorwaarden wijziging mogelijk maken bijv. ten gevolge van onvoorziene omstandigheden in de zin der wet, prijsaanpassingen en dergelijke.

2.5.        Meer- c.q. minderwerk dient schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Prijzen

3.1.        Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Prijzen meerwerk

3.2.        Prijsverhogingen ten gevolge van opgedragen meerwerk of overeengekomen wijziging van de overeenkomst, komen voor rekening van de klant. Dat geldt ook voor een prijsverhoging die het gevolg is van het niet of niet geheel uitvoerbaar zijn van de overeenkomst ten gevolge van de door de klant verstrekte niet geheel juiste of incomplete informatie of vanwege een niet in de overeenkomst voorziene afwijkende staat van door Tijhof te bewerken objecten, goederen of materialen.

Prijsverhogingen

3.3.        De aan de klant geoffreerde of met de klant overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van energie, loonkosten en materialen, respectievelijk grondstoffen, zo ook van verzekeringskosten en verpakkingskosten, als geldend op de dag waarop de door de klant getekende en geaccordeerde opdrachtbevestiging zal zijn ontvangen door Tijhof.

Tijhof heeft het recht de met de klant overeengekomen prijzen zelfstandig aan te passen in geval nà het sluiten van de overeenkomst sprake is van kostenverlagingen of –verhogingen vanwege wijzigingen in loonkosten, wijzigingen in bedrijfsbelastingen of energieprijzen, zoals elektriciteit of gas, of wijzigingen in materiaalkosten, respectievelijk grondstoffen, bijvoorbeeld van aluminium, staal, rubber, pvc, hout; overige kosten en materialen c.q. heffingen niet uitgesloten, indien de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeengekomen prijzen niet mag verwachten zonder dat van Tijhof een rekenkundige onderbouwing van die verhoging mag worden verlangd.

3.4.        Alle bijkomende kosten, overheidsheffingen, vrachtkosten of verhogingen daarvan, die direct of indirect van invloed zijn op de kostprijs van de te leveren goederen, zijn voor rekening van de klant. Op verzoek van de klant zal Tijhof bewijs van die prijsverhogingen en summierlijk de invloed daarvan op de overeengekomen contractsom aan de klant kenbaar maken.

3.5.        Voor zover het door de klant aan Tijhof opgedragen werk door Tijhof nog niet is aangevangen, heeft de klant het recht om de opdracht direct na kennisneming van de prijsverhogingen, schriftelijk te annuleren. Indien de werkzaamheden reeds zijn aangevangen bestaat geen recht tot het annuleren, respectievelijk ontbinden van de overeenkomst en is de klant gebonden aan de op grond van de prijsverhogingen door Tijhof vast te stellen nieuwe prijs.

4. Betaling

4.1.        De algehele betaling van de contractsom als vermeld in de opdrachtbevestiging, eventueel vermeerderd met meerwerk, dient uiterlijk op de dag van het gereedkomen van de overeengekomen werkzaamheden aan Tijhof te zijn betaald of zoveel eerder als overeengekomen. Tijhof heeft het recht van de klant te verlangen dat deze vóór de dag van aflevering in door Tijhof te bepalen gedeelten en termijnen de contractsom betaalt naar rato van de stand van het werk in termijnen; de klant is gehouden die betalingen tijdig te voldoen. Ook heeft Tijhof het recht van de klant op ieder door Tijhof gewenst moment een bankgarantie te verlangen ten bedrage van de overeengekomen contractsom met een door Tijhof in alle redelijkheid vast te stellen geldigheidsduur, ten behoeve van al hetgeen Tijhof van de klant te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de opdrachtbevestiging, af te geven door een in Nederland gevestigde erkende bankinstelling. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van de klant.

4.2.        De volledige contractsom is geheel en onmiddellijk opeisbaar indien de klant insolvent is of dreigt te worden dan wel zijn bedrijf staakt of vervreemdt dan wel eventueel overeengekomen deelbetalingen in termijnen niet juist en/of niet tijdig verricht.

4.3.        Bij niet tijdige betaling uiterlijk op de vervaldatum als genoemd in 4.1., respectievelijk op de vervaldatum van overeengekomen termijnbetalingen, is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd, te vermeerderen met 3%, te berekenen over de hoofdsom, respectievelijk het achterstallige termijnbedrag, respectievelijk hetgeen direct opeisbaar verschuldigd is aan Tijhof.

4.4.        Indien de klant niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Tijhof en Tijhof genoodzaakt is buitengerechtelijke maatregelen jegens de klant te nemen, is de klant gehouden de kosten van buitengerechtelijke werkzaamheden op eerste afroep volledig aan Tijhof te voldoen.

Indien Tijhof de klant in rechte betrekt is de klant gehouden alle in verband met een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand van deurwaarders en/of advocaten, ook voor zover deze kosten een proceskostenveroordeling volgens het geliquideerd tarief overtreffen, aan Tijhof te voldoen indien Tijhof geheel of in overwegende mate in rechte in het gelijk wordt gesteld onder gehele of gedeeltelijke toewijzing van hetgeen Tijhof in rechte heeft geëist.

4.5.        Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Tijhof voldoet, heeft, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, Tijhof het recht de overeenkomst te ontbinden. Dat recht heeft Tijhof ook indien nà het sluiten van de overeenkomst informatie ter kennis van Tijhof komt over de financiële situatie van de klant, op basis waarvan de rechten van Tijhof niet meer voldoende lijken veilig gesteld, en de klant niet een door Tijhof gewenste bankgarantie binnen een door Tijhof gestelde termijn van maximaal 72 uur, doet stellen ter zekerheid van de nakoming door de klant van zijn verplichtingen jegens Tijhof. De klant is verplicht aan Tijhof inzicht te geven in zijn financiële situatie indien en zodra Tijhof dat vraagt. Weigering door de klant of het onvoldoende verstrekken van inzicht gelden als omstandigheden die Tijhof recht geven op ontbinding.

5. Levertijden

5.1.        Overeengekomen, respectievelijk verlangde of toegezegde levertijden zijn slechts indicatief en bevatten geen fatale termijn; een leverdatum zal slechts gelden als streefdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2.        De levertijd begint op de dag van ontvangst van de door de klant voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging, echter niet voordat alle uit te voeren details aan Tijhof genoegzaam duidelijk zijn en de koper aan alle dan geldende verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld aanbetalingen of het doen stellen van een bankgarantie en technische informatie.

5.3.        Voor zover een bindende afleverdatum is overeengekomen en niet wordt gehaald, is in geval van overmacht, stakingen, onlusten, overheidsmaatregelen, het uitblijven van toeleveringen van leveranciers en andere onvoorziene, onvermijdelijke en zwaarwegende gebeurtenissen voor de duur van de storing, de levertijd navenant langer zonder dat zulks de klant aanvullende rechten biedt.  Dat geldt ook indien de levering wordt vertraagd doordat Tijhof nadere informatie over de uit te voeren werkzaamheden behoeft van de klant en die informatie niet direct na het verzoek en inhoudelijk juist wordt vertrekt aan Tijhof.

6. Gereed product

6.1.        Zodra het object overeenkomstig de opdrachtbevestiging gereed is, ontvangt de klant daarvan een schriftelijke kennisgeving, bij voorkeur per email, en dient de klant het object binnen 48 uur nà kennisgeving te inspecteren, goed te keuren dan wel van zijn bezwaren schriftelijk te doen blijken, en in geval van goedkeuring binnen 1 week nà de dag van verzending van de kennisgeving op te halen van de in de kennisgeving vermelde locatie, gebruikelijk af fabriek Tijhof.

6.2.        Alle bij de uitvoering van de werkzaamheden afkomende onderdelen vallen, zonder verrekening van de eventuele waarde, van rechtswege in eigendom toe aan Tijhof.

6.3.        Indien het object niet tijdig na gereedmelding door Tijhof zal zijn opgehaald, respectievelijk door de klant in ontvangst zal zijn genomen, af fabriek Tijhof, respectievelijk af de door Tijhof aan de klant kenbaar gemaakte locatie, is de klant van rechtswege in verzuim en zal het object voor rekening en risico voor de klant worden gestald op een door Tijhof aan te wijzen locatie. De klant is dan gehouden de daaraan verbonden stallings- en opslagkosten aan Tijhof te voldoen met een minimum van € 25,- per dag, te vermeerderen met BTW.

6.4.        Indien de klant het object, al of niet door de klant geheel of gedeeltelijk betaald, niet zal hebben opgehaald binnen 6 maanden na de dag van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in art. 6.1., valt de vrije en onbezwaarde eigendom van het object zonder nadere verrekening toe aan Tijhof. Tijhof heeft daarmee het recht het object te gelde te maken en al hetgeen zij van de klant te vorderen heeft, uit die opbrengst te voldoen. Een eventueel surplus van de opbrengst houdt Tijhof in depot ten behoeve van enige bewezen rechthebbende.

7. Garantiebepalingen

7.1.        Tijhof garandeert dat de door haar uitgevoerde of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed en deugdelijk vakmanschap zijn uitgevoerd. Deze garantie geldt gedurende een periode van 2 jaren voor producten en objecten die door Tijhof zelf zijn geproduceerd. Deze garantie gaat in op de dag waarop Tijhof  het object schriftelijk gereed heeft gemeld aan het (mailadres) van de klant.

7.2.        Als garantie op materialen en producten die door Tijhof ingekocht zijn bij derden geldt de fabrieksgarantie van die producent van die materialen en producten. Die garantie geldt dan uitsluitend voor de materialen en is beperkt tot het kosteloos vervangen van onderdelen waardoor de garantie terecht wordt ingeroepen, exclusief arbeidsuren van Tijhof, alles onder de voorwaarde dat door de fabrikant van de betreffende materialen de garantie aanspraak wordt erkend.

7.3.        Over de periode gedurende welke de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Tijhof heeft voldaan, geldt geen enkele garantieverplichting en evenmin leidt dat tot een opschuiven van, respectievelijk verlenging van de garantieperiode.

7.4.        Op eigen producten, respectievelijk producten van derden geldt de garantie in geval van een garantie aanspraak niet voor gebreken die:

 1. Bij de inspectie bij aflevering zijn of konden worden geconstateerd door de klant.
 2. Die niet het gevolg zijn van door Tijhof of haar toeleverancier (7.2.) onzorgvuldig uitgevoerde werkzaamheden, behandelingen of bewerkingen.
 3. Die niet het gevolg zijn van door Tijhof gemaakte fouten.
 4. Die het gevolg zijn van onoordeelkundig, onzorgvuldig dan wel foutief gebruik door de klant.
 5. Die zich voordoen aan niet door Tijhof geleverde materialen en/of hulpstoffen.
 6. Die zich voordoen aan door de klant aan Tijhof voorgeschreven of ter beschikking gestelde materialen en hulpstoffen.

7.5.        Tijhof is gehouden bij terechte klachten over gebreken die voortvloeien uit productie van Tijhof zelf in eerste instantie naar eigen keuze het defect te herstellen en/of een vervangend product, al dan niet in leen te verschaffen, ter beschikking te stellen.

8. Aansprakelijkheid

8.1.        Tijhof is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging of enige andere vorm van het tenietgaan van door de klant aangeleverde objecten, goederen en materialen, behoudens voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering die schade dekt.

8.2.        De klant is gehouden schade binnen 10 dagen nà de dag waarop de schade redelijkerwijs ontdekt kon worden, schriftelijk en gemotiveerd te melden bij Tijhof, op verval van haar garantie aanspraken.

8.3.        Indien enig gebrek aan door Tijhof bewerkte objecten leidt tot stilstandschade bij de klant is de aansprakelijkheid van Tijhof uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld.

8.4.        De aansprakelijkheid van Tijhof is beperkt tot het bedrag waarvoor Tijhof met betrekking tot het schade veroorzakende evenement zal zijn verzekerd.

8.5.        Tijhof is in geen geval aansprakelijk voor schade aan het object die zich zal hebben voorgedaan ingaande de dag waarop door Tijhof het object zal zijn gestald overeenkomstig art. 6.1. Dit met uitzondering van schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van Tijhof of van personen waarvoor Tijhof is aan te spreken.

9. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

9.1.        Al hetgeen door of namens Tijhof in de uitvoering van de overeenkomst wordt aangebracht c.q. toegevoegd aan objecten van de klant, (een vrachtwagen c.q. aanhangwagen), blijven tot aan de dag van algehele betaling van hoofdsommen, renten en kosten, eigendom van Tijhof. In geval van niet betaling heeft Tijhof het recht al die zaken, al of niet na demontage weer tot zich te nemen hetgeen de betalingsverplichtingen van de klant onverlet laat.

9.2.        De klant heeft de verplichting om onder eigendomsvoorbehoud aan hem geleverde zaken en goederen, identificeerbaar te houden als eigendommen van Tijhof en daartoe Tijhof op eerste afroep in de gelegenheid te stellen die zaken, als bedoeld in art. 9.1., al of niet na demontage weer tot zich te nemen. Tot aan volledige betaling geldt de klant voor die goederen en zaken als houder ten behoeve van Tijhof.

9.3.        Overigens geldt dat Tijhof een retentierecht heeft op al hetgeen haar ter bewerking is aangeboden, welk recht geldt tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, renten en kosten. Door Tijhof bewerkte objecten en zaken worden derhalve niet eerder aan de klant geleverd, dan wanneer volledige betaling heeft plaatsgevonden.

10. Toepasselijk recht

10.1.      Op alle overeenkomsten tussen Tijhof en de klant is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo exclusief bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij door de wet een andere Rechtbank of locatie is aangewezen.

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar shop